Behandling af persondata

Tibetkommissionen blev gennedsat den 4. juli 2018 og har til opgave at:

 • Gennemføre en supplerende undersøgelse af de forhold, der er beskrevet i Tibetkommissionens kommissorium af 11. november 2015 med henblik på at redegøre for og vurdere, om der er grundlag for at ændre eller supplere de konklusioner, der fremgår af Tibetkommissionens beretning af 18. december 2017
 • Undersøge og redegøre for politiets og andre statslige myndigheders håndtering af demonstrationer og andre meningstilkendegivelser i forbindelse med officielle kinesiske besøg i Danmark siden 1995 til tidspunktet for kommissionens nedsættelse
 • Undersøge og redegøre for tilblivelsen og indholdet af de instruktioner mv. om politiets opgavevaretagelse, der blev givet til det politipersonale, som konkret udførte politiets opgaver i forbindelse med de pågældende besøg
 • Undersøge og redegøre for, i hvilket omfang andre statslige myndigheder end politiet har været involveret i forløbet omkring tilblivelsen af instruktioner om politiets opgavevaretagelse
 • Foretage retlige vurderinger til belysning af, om der foreligger grundlag for, at det offentlige søger nogen draget til ansvar

Tibetkommissionen behandler i den forbindelse personoplysninger om de personer, der optræder i det materiale som indgår i Tibetkommissionens undersøgelse. Dette vil navnlig være medarbejdere i ministerier og hos politiet.

De oplysninger som Tibetkommissionen behandler, er som udgangspunkt almindelige personoplysninger om fx navn, tjenestested, arbejdsopgaver, stillingsbetegnelse mv. Det retlige grundlag for Tibetkommissionens behandling af personoplysninger er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e. I det omfang der undtagelsesvist behandles særlige kategorier af oplysninger, vil dette ske på baggrund af databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra g, jf. lov om undersøgelseskommissioner. Hvis Tibetkommissionen behandler oplysninger om strafbare forhold, vil dette ske på baggrund af bestemmelsen i databeskyttelseslovens § 8, stk. 1.

Tibetkommissionen behandler personoplysninger efter reglerne i databeskyttelsesloven og databeskyttelsesforordningen. De oplysninger som Tibetkommissionen behandler stammer fra relevante myndigheder, herunder navnlig politiet, ministerier samt i enkelte tilfælde hofmarskallatet. Tibetkommissionen videregiver det materiale som indgår i Tibetkommissionens undersøgelse, herunder de personoplysninger der måtte fremgå heraf, til personer, der skal afhøres af kommissionen, og disse personers bisiddere samt til Den Uafhængige Politiklagemyndighed.

Tibetkommissionen skal endvidere afgive en beretning om sin undersøgelse. Beretningen, der kan indeholde personoplysninger, offentliggøres af Justitsministeriet, medmindre særlige forhold taler herimod.

Dine rettigheder

I forbindelse med Tibetkommissionens behandling af dine personoplysninger har du som udgangspunkt ret til at:

 • Bede om indsigt i oplysninger, der behandles om dig, samt en række yderligere oplysninger.
 • Bede om at få urigtige oplysninger om dig selv berigtiget eller få fuldstændiggjort ufuldstændige personoplysninger.
 • I visse tilfælde at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.
 • I visse tilfælde at gøre indsigelse mod vores lovlige behandling af dine personoplysninger.
 • Klage til Datatilsynet over behandlingen af dine oplysninger.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk

Anmodninger om indsigt, berigtigelse, sletning, begrænset behandling eller indsigelse sendes til:

Tibetkommissionen
Landgreven 4
1301 København K
E-mail: [email protected]
 
Klager til Datatilsynet sendes til:
Datatilsynet
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
E-mail: [email protected]

Tibetkommissionens databeskyttelsesrådgiver

Tibetkommissionen har udpeget en databeskyttelsesrådgiver, som er ekspert i reglerne om persondatabehandling. Databeskyttelsesrådgiverens opgave er bl.a. at rådgive Tibetkommissionen om overholdelse af databeskyttelsesreglerne.

Databeskyttelsesrådgiveren kan oplyse dig nærmere om reglerne for databeskyttelse. Databeskyttelsesrådgiveren kan også vejlede dig om dine rettigheder i forhold til Tibetkommissionens behandling af personoplysninger, og hvem du skal kontakte, hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder.

Tibetkommissionens databeskyttelsesrådgiver er advokat Jens Harkov Hansen.

Databeskyttelsesrådgiveren kan kontaktes på følgende måder:

 • På e-mail: [email protected]
 • På telefon: 3078 6687
 • Ved brev: Jens Harkov Hansen, Accura Advokatpartnerselskab, Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup, att.: ”databeskyttelsesrådgiver”