Kommissionen kan oplyse, at gennemgangen af det senest afleverede materiale ikke har givet anledning til yderligere afhøringer. Kommissionen har i dag indledt den høringsfase, som efter undersøgelseskommissionsloven giver bisidderne mulighed for at komme med en skriftlig udtalelse om de faktiske og eventuelt retlige spørgsmål, som undersøgelsen rejser vedrørende den person, hvis interesser den enkelte bisidder varetager.

Kommissionen forventer at kunne aflevere sin beretning inden udgangen af første kvartal af 2022. Den endelige dato vil blive offentliggjort af Justitsministeriet.