Udenrigsministeriet har nu afsluttet afleveringen af materiale til kommissionen. Kommissionen skal herefter gennemgå dette senest afleverede materiale og vurdere, om det giver anledning til yderligere afhøringer.

Der udestår fortsat aflevering af en backup, som er under genskabelse af Statsministeriet i samarbejde med Statens IT.

Derudover udestår endvidere blandt andet afsluttende kontrolbesøg hos enkelte af de myndigheder, som er omfattet af undersøgelsen, og en høringsfase, som giver bisidderne mulighed for ved undersøgelsens afslutning at komme med en skriftlig udtalelse om de faktiske og eventuelt retlige spørgsmål, som undersøgelsen rejser vedrørende den person, hvis interesser den enkelte bisidder varetager. Kommissionen kan derefter færdiggøre arbejdet med sin beretning.

Da der i det endnu ikke afleverede materiale kan være oplysninger, som kan begrunde yderligere afhøringer, er det endnu for tidligt at sige noget sikkert om, hvornår kommissionens beretning kan forventes at foreligge.