Tibetkommission II har afleveret beretning

Tibetkommission II har i dag, den 28. marts 2022, afleveret sin beretning til Justitsministeriet.

Beretningen offentliggøres på Justitsministeriets hjemmeside.

Med afgivelsen af beretningen afslutter kommissionen, der blev nedsat den 4. juli 2018, sit arbejde med en supplerende undersøgelse af sagen om politiets indgriben over for demonstrationer i forbindelse med kinesiske statsbesøg mv. og …

Kommissionen kan oplyse, at gennemgangen af det senest afleverede materiale ikke har givet anledning til yderligere afhøringer. Kommissionen har i dag indledt den høringsfase, som efter undersøgelseskommissionsloven giver bisidderne mulighed for at komme med en skriftlig udtalelse om de faktiske og eventuelt retlige spørgsmål, som undersøgelsen rejser vedrørende den person, hvis interesser den enkelte bisidder varetager.

Kommissionen …

Statsministeriet har nu afsluttet afleveringen af materiale til kommissionen. Dermed har alle myndigheder afsluttet afleveringen af materiale til kommissionen.

Kommissionen skal herefter gennemgå dette seneste afleverede materiale og vurdere, om det giver anledning til yderligere afhøringer. Derudover udestår blandt andet høring af bisidderne, som omtalt i kommissionens orientering nr. 10, hvorefter kommissionen kan færdiggøre arbejdet med …

Udenrigsministeriet har nu afsluttet afleveringen af materiale til kommissionen. Kommissionen skal herefter gennemgå dette senest afleverede materiale og vurdere, om det giver anledning til yderligere afhøringer.

Der udestår fortsat aflevering af en backup, som er under genskabelse af Statsministeriet i samarbejde med Statens IT.

Derudover udestår endvidere blandt andet afsluttende kontrolbesøg hos enkelte af de myndigheder, som …

Efter at sidste vidne på vidneplanen blev afhørt den 25. juni 2021, er situationen fortsat, at der udestår færdigaflevering af materiale fra enkelte myndigheder, og at der i det endnu ikke afleverede materiale kan være oplysninger, som kan begrunde yderligere afhøringer.

Det er således endnu for tidligt at sige noget sikkert om, hvornår beretningen kan forventes …

Vidnet, KF 0765, flyttes til ny dato den 25. juni 2021.

Dette medfører, at kommissionen starter kl. 10.30 den 17. juni 2021.

En opdateret vidneplan lægges på hjemmesiden snarest.

Se den opdaterede vidneplan under kommende afhøringer.

Ændringerne er vedrørende den 11. juni 2021, hvor afhøringerne starter kl. 09. Der er endvidere byttet om på rækkefølgen af vidnerne.

Vi starter kl. 10.45 med afhøring af Thomas Jørgensen.

Lotte Skovgaard er rykket til den 21. maj 2021, og Mette Gjerskov er rykket frem til kl. 13.00.

Se den opdaterede vidneplan under kommende afhøringer.