Tibetkommission II blev nedsat den 4. juli 2018. Kommissionen fik ved nedsættelsen til opgave at gennemføre en supplerende undersøgelse af de forhold, der var beskrevet i Tibetkommission I’s kommissorium af 11. november 2015 med henblik på at redegøre for og vurdere, om der var grundlag for at ændre eller supplere de konklusioner, der fremgik af Tibetkommission I’s beretning af 18. december 2017.

Desuden skulle Tibetkommission II undersøge og redegøre for politiets og andre statslige myndigheders håndtering af demonstrationer og andre meningstilkendegivelser i forbindelse med officielle kinesiske besøg i Danmark siden 1995 til tidspunktet for kommissionens nedsættelse.

Kommissionen skulle yderligere undersøge og redegøre for tilblivelsen og indholdet af de instruktioner mv. om politiets opgavevaretagelse, der blev givet til det politipersonale, som konkret udførte politiets opgaver i forbindelse med de pågældende besøg.

Herudover skulle kommissionen undersøge og redegøre for, i hvilket omfang andre statslige myndigheder end politiet havde været involveret i forløbet omkring tilblivelsen af instruktioner om politiets opgavevaretagelse.

Kommissionen skulle endelig foretage retlige vurderinger til belysning af, om der var grundlag for, at det offentlige søgte nogen draget til ansvar.

Tibetkommissionen afleverede sin beretning den 28. marts 2022.