Skip to main content

Tibetkommissionen

Tibetkommissionen blev gennedsat den 4. juli 2018. Kommissionen har ved gennedsættelsen fået til opgave at

  • Gennemføre en supplerende undersøgelse af de forhold, der er beskrevet i Tibetkommissionens kommissorium af 11. november 2015 med henblik på at redegøre for og vurdere, om der er grundlag for at ændre eller supplere de konklusioner, der fremgår af Tibetkommissionens beretning af 18. december 2017
  • Undersøge og redegøre for politiets og andre statslige myndigheders håndtering af demonstrationer og andre meningstilkendegivelser i forbindelse med officielle kinesiske besøg i Danmark siden 1995 til tidspunktet for kommissionens nedsættelse
  • Undersøge og redegøre for tilblivelsen og indholdet af de instruktioner mv. om politiets opgavevaretagelse, der blev givet til det politipersonale, som konkret udførte politiets opgaver i forbindelse med de pågældende besøg
  • Undersøge og redegøre for, i hvilket omfang andre statslige myndigheder end politiet har været involveret i forløbet omkring tilblivelsen af instruktioner om politiets opgavevaretagelse
  • Foretage retlige vurderinger til belysning af, om der foreligger grundlag for, at det offentlige søger nogen draget til ansvar